Facebook Twitter Google Home

Home
Home
Home
Home

Learn free online English grammar through Kannada: General English phrases meaning in Kannda.

Level - I

Lesson - 5

ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಅಥವಾ ಮೂರಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. . ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ನಾಪಕದಲ್ಲಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹೋಗಬೇಡಿ.

Kannada English Kannada English
Subhavagali All the best ಸುಭವಾಗಲಿ ಆಲ್ ತೆ ಬೆಸ್ಟ್
Neevu madi aayithe Are you done? ನೀವು ಮಾಡಿ ಆಯಿತೇ ಅರೆ ಯೂ ಡನ್?
Nanu hondidene. I have it. ನಾನು ಹೊಂದಿದೆನೆ. ಈ ಹವೆ ಇಟ್.
Nivu hegiddira? How are you? ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರ? ಹೌ ಅರೆ ಯೂ?
Nanu tappisikoṇde. I missed it. ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊṇದೆ. ಈ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್.
Nanu sotte I lost it. ನಾನು ಸೊತ್ತೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್.
Nivu serabahudu? Will you join? ನೀವು ಸೇರಬಹುದು? ವಿಲ್ ಯೂ ಜಾಯ್ನ್?
Nanu chennagiddene I am fine ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಆಮ್ ಫೈನ್
Nanannu ontiyagi bidi Leave me alone ನನನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿ ಲೀವ್ ಮೇ ಅಲೋನ್
Ondu hrudaya hyav Have a heart ಒಂದು ಹೃದಯ ಹ್ಯಾವ್ ಹವೆ ಆ ಹಾರ್ಟ್
Nanu noditini Let me see/do ನಾನು ನೋಡಿತೀನಿ ಲೇಟ್ ಮೇ ಸೀ/ದೊ
Hasya mada bedi Don't cut the joke. ಹಾಸ್ಯ ಮಾದ ಬೇಡಿ ಡಾನ್'ಟ್ ಕಟ್ ತೆ ಜೋಕೆ.
Nanu opputtene . I am agree. ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ . ಈ ಆಮ್ ಅಗ್ರೀ.
Nivu helida hage As you like ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಸ್ ಯೂ ಲೈಕ್
Silli bedi Don't be silly ಸಿಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಡಾನ್'ಟ್ ಬೇ ಸಿಲ್ಲೀ
Nimma kelasa madkolli Mind your work. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್.
Nanu helabahudu. I would say. ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ವುಡ್ ಸೇ.
Nimma aseyante. As you wish. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯಂತೆ. ಆಸ್ ಯೂ ವಿಶ್.
Idu ninage bittiddu Its upto you. ಇದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಟ್ ಯೂ.
Nanu hogabahuda? Shall I go? ನಾನು ಹೋಗಬಹುದಾ? ಶಲ್ ಈ ಗೊ?
Nanu madabahuda? Can I do? ನಾನು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಈ ದೊ?
Idu yaru? Who is it? ಇದು ಯಾರು? ಹೂ ಈಸ್ ಇಟ್?
Avanu(John) elli? Where is he/John? ಅವನು(ಜಾನ್) ಎಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಈಸ್ ಹೇ/ಜಾನ್?
Nimmage kopa bandideya? Are you angry? ನಿಮ್ಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಅರೆ ಯೂ ಆಂಗ್ರೀ?
Neevu gondalakollagagideera? Are you upset? ನೀವು ಗೊಂದಲಕೊಳ್ಳಗಾಗೀದೀರಾ? ಅರೆ ಯೂ ಅಪ್‌ಸೆಟ್?
Nanu sustagidini. I am tired. ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗಿದೀನಿ. ಈ ಆಮ್ ಟೈಯರ್ಡ್.
Enu vishaya? Whats the matter? ಏನು ವಿಷಯ? ವೇಟ್ಸ್ ತೆ ಮ್ಯಾಟರ್?
Nimage gotte? Do you know? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ದೊ ಯೂ ನೋ?
Nanu prarambhisabahuda? Can I start? ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್?
Nammalli yarobbaru alla. None of us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ ಆಫ್ ಉಸ್.
edu samasyeyannu alla Not an issue. ಎದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ ನೋಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ.
Yaru adu? Who was that? ಯಾರು ಅದು? ಹೂ ವಾಸ್ ಥಟ್?
edannu madidaru yaru? Who did it? ಏದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಯಾರು? ಹೂ ದೀಡ್ ಇಟ್?
yaru neenu? Who are you? ಯಾರು ನೀನು? ಹೂ ಅರೆ ಯೂ?
yaru edu? Who is that? ಯಾರು ಎದು? ಹೂ ಈಸ್ ಥಟ್?
Yaradaru bandiddara? Has someone come? ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರ? ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ವನ್ ಕಮ್?
samaya hanada haage Time is money. ಸಮಯ ಹಣದ ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನೀ.
Nanu madi aiytu. I am done. ನಾನು ಮಾಡಿ ಐಯ್ಟು. ಈ ಆಮ್ ಡನ್.
Nivu madalaguttade? Are you done? ನೀವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅರೆ ಯೂ ಡನ್?
Nanu helidante As I said ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಸ್ ಈ ಸೈಡ್
Nivu helidante As you said ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಸ್ ಯೂ ಸೈಡ್
Nivu tilidiruvante As you know ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಆಸ್ ಯೂ ನೋ
Nanu noditini Let me check ನಾನು ನೋಡಿತೀನಿ ಲೇಟ್ ಮೇ ಚೆಕ್
Dariyalli On the way ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ತೆ ವೇ
Nanage tiliyalilla I didn’t get ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಈ ಡಿಡ್ನ್’ಟ್ ಗೇಟ್
Nanage mugisalu bidi    Let me finish ನನಗೆ ಮುಗಿಸಲು ಬಿಡಿ ಲೇಟ್ ಮೇ ಫಿನಿಶ್
Devara oleyadu madalli God bless you. ದೇವರ ಒಲೆಯದು ಮಾಡಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸ್ ಯೂ.
Nanu enadaru hondiruvudu Whatever I have ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೊಂದಿರುವುದು ವಾಟೆವರ್ ಈ ಹವೆ
Neenu enadaru hondiruvudu Whatever You have ನೀನು ಏನಾದರೂ ಹೊಂದಿರುವುದು ವಾಟೆವರ್ ಯೂ ಹವೆ
Naavu enadaru hondirudu Whatever we have ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೊಂದಿರುದು ವಾಟೆವರ್ ವೀ ಹವೆ
Dayavittu nodikolli Please take care ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್
Nanu tiliyabahudagide May I know ನಾನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೇ ಈ ನೋ
Nanage tilisittairi Keep me posted. ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತೀರಿ ಕೀಪ್ ಮೇ ಪೋಸ್ಟೆಡ್.
Samparkadalliri Keep in touch ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್
Nanna padagalannu nenapinalli ittukolli Keep my word ನನ್ನ ಪದಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಕೀಪ್ ಮೈ ವರ್ಡ್
Avugalalli yavudu alla None of them ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್
Idu mugididde It is completed. ಇದು ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್.
Nivu nananu karedira You called me ನೀವು ನನನು ಕರೆದಿರ ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇ
Nantara nimannu nodutene See you later ನಂತರ ನಿಮನ್ನು ನೋಡುತೇನೆ ಸೀ ಯೂ ಲೇಟರ್
Mulaka By the way ಮೂಲಕ ಬೈ ತೆ ವೇ
Mukhamukhiyagi Face to face ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಫೇಸ್ ತೋ ಫೇಸ್
Nanage aroogya sariilla I am sick. ನನಗೆ ಅರೂಗ್ಯ ಸರಿಇಲ್ಲ ಈ ಆಮ್ ಸಿಕ್.
Idu sadhyavagutte It is impossible. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್.
Edannu Gambhiravagi tegedukolli. Take is seriously. ಏದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲೀ.
Nanage tilisi Let me know ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಲೇಟ್ ಮೇ ನೋ
Nanu karyanirata I am busy ನಾನು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಈ ಆಮ್ ಬಿಸೀ
Nanannu kshmisi I am sorry ನನನ್ನು ಕ್ಷ್ಮಿಸಿ ಈ ಆಮ್ ಸಾರೀ
Nanu nimmanu kaledukollutidene I miss you ನಾನು ನಿಮ್ಮನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುಟಿಡೆನೆ ಈ ಮಿಸ್ ಯೂ
Nimmage olleyadagalli Best of luck ನಿಮ್ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಗಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್
Nanu adannu kelide I heard it. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಈ ಹರ್ಡ್ ಇಟ್.
Ondu nimisa niriksisi. Wait a minute ಒಂದು ನಿಮಿಸ ನಿರೀಕ್ಸೀಸಿ. ವೇಟ್ ಆ ಮಿನಿಟ್
dayavittu kuttukolli Please, Have a seat ದಯವಿಟ್ಟು ಕುತ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಹವೆ ಆ ಸೀಟ್
nange arogya sari ella I am sick ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಮ್ ಸಿಕ್
nanage arogya sari erallila I was sick ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಏರಲ್ಲಿಲ ಈ ವಾಸ್ ಸಿಕ್
Nannannu nodi. Look at me. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೇ.
Ondu swalpa sarisi Move a bit ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಸಿ ಮೂವ್ ಆ ಬೀಟ್
Nanu nimmondige eddini. I am with you. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದೀನಿ. ಈ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯೂ.
Nanu ninnage kare maduve. I'll call you. ನಾನು ನಿನ್ನಗೆ ಕರೆ ಮದುವೆ. ಈ'ಲ್ ಕಾಲ್ ಯೂ.
Nimmage hege tilidide? How do you know? ನಿಮ್ಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ? ಹೌ ದೊ ಯೂ ನೋ?
Nimmage hege tiliyabahudu? How can you say? ನಿಮ್ಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂ ಸೇ?
Nivu hege helabahudu? How would you say? ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು? ಹೌ ವುಡ್ ಯೂ ಸೇ?
Nivu elli ullidirodu? Where do you stay? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿದಿರೋದು? ವೇರ್ ದೊ ಯೂ ಸ್ಟೇ?
Nivu enu bayasuttiri? What do you want? ನೀವು ಏನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ದೊ ಯೂ ವಾಂಟ್?
Nimma mathina arthavenu? What do you mean? ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ವಾಟ್ ದೊ ಯೂ ಮೀನ್?
Idu nanage kirikiri. It irritate me. ಇದು ನನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಇಟ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಮೇ.
Nimmage tondare kodutirruvudakke,ksamisi. Sorry to disturb you. ನಿಮ್ಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿರ್‌ರವುದಕ್ಕೆ,ಕ್ಸಮೀಸಿ. ಸಾರೀ ತೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯೂ.
Nimmanu addipadisidakke ksamisi Sorry to intrupt you. ನಿಮ್ಮನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ಕ್ಸಮೀಸಿ ಸಾರೀ ತೋ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಯೂ.
Ondu samayadalli. Once in a while. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ವನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ ವೈಲ್.
Matte punaravartane madabedi. Don't repeat again. ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡಾನ್'ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೈನ್.
Narakakke hogi. Go to hell. ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಗೊ ತೋ ಹೆಲ್.
Nanage edu nenapide I remember it. ನನಗೆ ಎದು ನೆನಪಿದೆ ಈ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್.
Nanu chanagidini I am good/fine. ನಾನು ಚನಗಿದೀನಿ ಈ ಆಮ್ ಗುಡ್/ಫೈನ್.
Idu nimmada? Is it yours? ಇದು ನಿಮ್ಮದಾ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ಸ್?
Nanannu kshmisi I am sorry. ನನನ್ನು ಕ್ಷ್ಮಿಸಿ ಈ ಆಮ್ ಸಾರೀ.
Nivu khacitavagidira? Are you sure? ನೀವು ಖಸಿತವಾಗೀಡಿರಾ? ಅರೆ ಯೂ ಶುವರ್?
Nivu gondaladallidira? Are you consufed? ನೀವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದಿರಾ? ಅರೆ ಯೂ ಕೋನ್‌ಸುಫೇದ್?
Nanu gondaladallidini I am confused. ನಾನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೀನಿ ಈ ಆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್.
Nanage gondalagolisabedi. Don't confuse me. ನನಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಡಾನ್'ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮೇ.
Nanage tondare kodabedii. Don't disturb me. ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿಇ. ಡಾನ್'ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೇ.
Neevu sariyagidira Are you Ok? ನೀವು ಸರಿಯಾಗೀಡಿರಾ ಅರೆ ಯೂ ಓಕೇ?

Previous Next