Facebook Twitter Google Home

Home
Home
Home
Home

Free online Kannada stories to learn English - Quick Kannada course to learn English.

Level - I

Lesson - 3

ಕಥೆ 7

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಇಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣವೆಂದು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ(ಪ್ಲಾನ್ಡ್). ಪೂರ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು(ತಸ್ಕ್ಸ್) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ(ಇಂಡಿವಿಜುಯಲ್)ರಿಗೂ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ(ಅಸ್ಸಿಜ್ಞೆದ್). ನನಗೆ ಹಣ ಸಂಭಾಲಿಕೆಯ(ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್) ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೋ ತಿಂಡಿ(ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್) ಹಾಗು ಊಟ(ಲಂಚ್)ದ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಚಾಲಕ ಹಿಂದೆ(ಬಿಹೈಂಡ್) ಕಿಟಕಿ(ವಿಂಡೋ)ಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಚಾಲಕ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಬಸ್-ಅನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಪಾನ್ ತಿನ್ನುತ್ತ(ಈಟಿಂಗ್) ಹೊರಗೆ(ಔಟ್ಸೈಡ್) ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ(ಪೆಕಿಂಗ್ ). ಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ(ಪ್ರೋಪೆರ್ಲಿ) ಬ್ಯದೆವು. ಅದಾದ ಮೇಲಿಂದ(ತೆರೆ ಆಫ್ಟರ್) ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ(ನಿಸೆಲಿ) ಬಸ್ ಓದಿಸ ತೊಡಗಿದೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು(ವರೆಇತಿಎಸ್) ತರಹದ ಮರಗಳು(ಟ್ರೀಸ್) ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳು(ಹಿಲ್ಸ್) ಕಂಡುಬಂದವು. ಓಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ತಲುಪಿದೆವು(ರೆಅಚೆದ್). ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಕುಳಿತೆವು. ಫೋರ್ಟ್-ನ ಆಕರ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದಿಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ರಾಜನು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂದಿಸಿದನು?ಎಂದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತ(ವಾಟರ್ ಫಾಲ್)ವಿದೆ. ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಮಾಡಿದೆವು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ಅಲ್ಪ(ಲಿಟಲ್) ಸ್ವಪ್ಲ (ಬಿಟ್)ಈಜನ್ನು(ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್) ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ(ಅನಿಮಲ್ಸ್)ಗಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಹ(ಲಯನ್), ಹುಲಿ(ಟೈಗರ್), ಇವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋತಿಗಳು(ಮಂಕಿ) ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದವು. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ(ಲಂಚ್) ಮಾಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕಸ(ಗಾರ್ಬೇಜ್) ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಗಿ ಇಟ್ಟೆವು. ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಪೀಥವೆಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಗಲೀಜು ಮಾಡಬಾರದು. ಮಿಕ್ಕ ಊಟವನೆಲ್ಲ ಬಡ(ಪೂರ್)ವರಿಗೆ ಹಂಚಿದೆವು(ದಿಸ್ತ್ರಿಬುತೆಡ್), ನಂತರ ಸಂಜೆ(ಈವನಿಂಗ್) ೭ ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ(ಹೋಂ)ಗೆ ವಾಪಸಾದೆನು(ಕ್ಯಾಮೆಬಚ್ಕ್).

ಕಥೆ 8

ಶುಭೋದಯll!(ಗೂಒಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್) ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ(ಸುದ್ದೇನ್ಲಿ) ನಾನು ಇ ಸಭೆಯನ್ನು(ಮೀಟಿಂಗ್) ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ(ಸ್ಚೆದುಲೇದ್) ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ಧೆಶಕರು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಮ್ಮ ಕಚ್ಹೆರಿಗೆ ಭೇಟ್ಟಿ(ವಿಸಿಟಿಂಗ್) ನೀಡಲೆದಾರೆ. ನಾನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ(ಸ್ಟಾಫ್) ಕೆಲವು ನಿಯಮ(ರೂಲ್) ಮಾಡ್ದಿದೇನೆ.
1. ಪ್ರತಿ ದಿನ(ಡೈಲಿ) ಎಲ್ಲರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ(ಟೈಮ್) ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಕ್ಕದ್ದು.ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ(ಇನ್ಸ್ತ್ರುಕ್ಟೆದ್) ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರು ತಡವಗಿ(ಲೇಟ್) ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೈರು(ಆಬ್ಸೆಂಟ್) ಹಾಜರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು
2. ದಯವಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಪರಿಗಣಿಸಿ(ಕಾನ್ಸಿದೆರ್) ನಂತರ(ಥೆರೆಅಫ್ತೆರ್) ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು(ಎಕ್ಷ್ಚುಸೆ) ನೀರಾಕರಿಸಿ.
3. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ(ಪಿರಿಯಡ್ ) ರಜೆ(ಲೀವ್) ಹಕ್ಕುವಂತಿಲ್ಲ. ರಜೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು(ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್) ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ(ಒಬ್ಜೆಚ್ತಿಒನ್) ಈದಲ್ಲಿ ನನನ್ನು ಭೇಟಿ(ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್) ಮಾಡಿ.
4. ನಿಗದಿಸಿರುವ(ಅಸ್ಸಿಜ್ಞೆದ್) ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ(ಟ್ರೈ). ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು(ಫಿನಿಶ್) ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನ್)ಹಾಕಿಕೂಳ್ಳೀ.ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳ್ಳನ್ನು(ಮಿಸ್ಟೇಕ್) ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ(ಅಚ್ಸೆಪ್ತ್).
5. ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗ್ಗೆ(ಕೋಓರ್ಡಿನೇಶನ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷದ(ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್) ನಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು(ರೆಸೋಲ್ವೆ) ಪ್ರಯತಿಸುತೇನೆ.
6. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ(ಏವೆರ್ಯೊನೆ) ಅರ್ಹತೆ(ಕ಼ುಅಲಿಫ಼ಿಎದ್) ಮತ್ತು ಅನುಭವ(ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್) ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು(ಚಾಲೆಂಜ್) ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲು ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದೀರಿ.
7. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು(ರೆಸೋನ್ಸಿಬ್ಲೆ). ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಕೇಳಿದರು ಆಗ ಅವರು ಅದೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ(ನಾಲೆಜ್) ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
8. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನು(ಬೆಹವಿಔರ್) ನಿರ್ವಹಿಸಿ(ಮೈನ್ಟೈನ್) ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ(ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್) ನೀಡಿ.
9. ತುರ್ತು(ಅರ್ಜೆಂಟ್) ಕಾಗದಗಳ್ಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ(ಡೆಲಿವರಿ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾಡುಹೀಡಿಯ(ಟ್ರ್ಯಾಕ್) ಬೇಕು.
10.ಗಣಕಯಂತ್ರ ದತ್ತಾಂಶದ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಕ್ಷಣ(ಇಮ್ಮೆದಿಅತೆಲ್ಯ್) ಸರಿಪಡಿಸಿ(ಫಿಕ್ಸ್).
11.ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ(ಇನ್ಕಮ್) ತೆರಿಗೆ(ಟ್ಯಾಕ್ಸ್) ಪಾವತಿ(ರಿಟರ್ನ್ಸ್) ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ(ರೆಕ಼ುಎಸ್ತೆದ್ ).
.
a. ಅ.ಸಿಬ್ಬಂದಿ - ಕ್ಷಮಿಸಿ(ಏಕ್ಷ್ಚುಸೆ ಮೀ) ಸರ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ(ಇಮ್ಪರ್ತಂತ್) ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ;ಇತರರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
b. ಮೇಲಧಿಕಾರಿ - ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತ್ಯಾಗ(ಸಕ್ರಿಫೈಚೆ) ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಇತರರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತಾರೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರ(ಥಿಂಕ್).
ಸಿ. ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ(ರೆಕ಼ುಎಸ್ತೆದ್).ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆತಿಥ್ಯ(ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ) ಗಮನಹರಿಸಿ(ಕಾನ್ಸೆನ್ತ್ರತೆ), ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಳೆಯ(ರೈಸೆ)ಬಾರದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಅಗಾಧವಾಗಿ(ಹುಗುಲೆಯ್) ಉಲ್ಬಣಿಸುವುದು(ಎಸ್ಕಾಲ್ತೆದ್). ಮಾಹಿತಿ(ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್) ಪ್ರಕಾರ ವಿಮಾನ ಆಗಮನ(ಅರೈವಲ್) ಸಮಯ 9am ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು(ಬಿಫೋರ್) ಚಾಲಕನನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ.ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ವಾಗತ(ವೆಲ್ಕಮ್)ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಪು(ಬುನ್ಚ್) ಹೂವುಗಳನ್ನು(ಫ್ಲವರ್ಸ್) ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ(ಡೌಟ್) ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ(ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್) ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ.ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಸರಣ(ಸಿರ್ಕುಲ್ಲರ್) ಹೊರಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ(ಸೆಂಡ್) ಮತ್ತು ನನಗೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಧನ್ಯವಾದ(ತಂಕ್ಯೌ)

ಅಭ್ಯಾಸ -

ಈ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಿಂದ ನೀವೆಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸಾವಿರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ. ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದರೆ ಶಬ್ಧಕೋಶದ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

Previous Next