Facebook Twitter Google Home

Home
Home
Home
Home

Best English teaching tips for Kids in Malayalam.

കുട്ടികല്കായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠന സഹായി

കുട്ടികള്ക് മാതൃഭാഷ പഠിപികുനതുപോലെ ലള്ളിതം ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപികുനത്‌. കുട്ടി ജനിച്ചതുടനെ ഇംഗ്ലീഷ് പടിപിച്ചു കൊടുകണം കുട്ടികൾ വേഗം പഠിക്കും അതുപോലെ താനെ അവർ മറക്കുകയും ചെയും . ആദ്യം കുറച്ചു പ്രയാസം കാണും പിനീട് പതുകെ അവർ പഠിച്ചോളും . ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പടിപികാൻ ശ്രമികണം|
ഒരു കുട്ടിയെ ഇംഗ്ലീഷ് പടിപികാൻ ഇതാ ചില എളുപ വഴികൾ

1 അന്ഗ്യം - ഇരികുക കഴികുക പോകുക തുടങ്ങിയവ അന്ഗ്യടിളുടെ പടിപികുക
2 ഒരു list ഇൽ നിന്നും വാക്കുകൾ രണ്ടു ഭാഷയിലും പടിപികുക .രണ്ടു ഭാഷയും എളുപം പടികറെ .
3 പടിപികുമ്പോൾ spelling പടിപികടിരികുക .നേരിടു സംസാരിച്ചു പടിപികുക .കുടിക് കുട്ടിക്ക് ഭാഷ ടിരിച്ചരിയില .വകുകല്ക് രണ്ടാമതൊരു അർഥം ഉണ്ടെന് കുട്ടി മനസിലാക്കട്ടെ . ഉദാഹരണം :ആദ്യം മലയാളം :billi പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് :cat
ഇതുപോലെ അല്ല
"C,A, T = Cat, Cat എന്ന് വെച്ചാൽ പൂച്ച ".
ബുധിമുറെരിയ ഇ രീതിയിൽ പടിപിച്ചാൽ കുട്ടി പടികില്ല സംശയം എരുകയെ ഒള്ളു .

4 കുട്ടിയെ പടിപികുക എന്നതിൽ കുടുടൽ സ്രെധ കൊടുകറെ ഇരികുക. പതിയെ പറഞ്ഞുകൊടുകുക അവനു താല്പര്യം ഉണ്ടായി പടികട്ടെ .
5 വാക്കുകള ഒരു പ്രിട്യേക order ഇൽ എഴുടിടിരികുന്നു .അതു നിങ്ങളെ പടിപികാനും കുട്ടിക്ക് പടികാനും എളുപം ആണ്.
1 5 0 അത്യാവിശ വാക്കുകള കൊടുടിരികുന്നു . 6 പടിപികുമ്പോൾ പടംഗൽ കാണിച്ചും അന്ഗ്യം കാണിച്ചും പടിപികുക.പഠിക്കാൻ എളുപം ആയിരിക്കും .
7 സംസരികുമ്പോൾ ആദ്യം മട്രുബാഷയിൽ സംസരികുക പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൽ സംസരികു .എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പദിപികു .
8 കുട്ടിയുടെ പ്രയടിനു അനുസരിച്ച്. ആദ്യം അവരെ അക്ഷരങ്ങള വരയ്ക്കാൻ പടിപികണം . പിനീട് അക്ഷരങ്ങള പടിപിക്കുക
9 അങ്ങനെ നിറങ്ങള തിരിച്ചറിയാനും വീട്ടുസദനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും ഇശജന്റുകലെയും തിരിച്ചറിയാൻ പടിപികുക .
10 വാക്കുകള ഉച്ചരിക്ക ഒര്ടിരികാൻ മനസിലാക്കാൻ കുടിക് എളുപം ആയിരിക്കും
1 1 നല്ലതും മോശവും ആയ ശീലങ്ങൾ പടിപികുക .അടയടു ചെയെണ്ടാടും ചെയ്യാൻ പാടിലടടും
ഉദാഹരണം എപ്പോഴും സത്യം പറയുക .കള്ളം പറയരുത് .
1 2 അത്യവിഷം വേണ്ട അറിവ് കുട്ടിക്ക് കൊടുകുക . ആവശ്യമുള്ള പേര്, പിന് കോഡ് , വിലാസം എന്നിവ
1 3 ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടു വാക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ പടിപികുക .പിന്നെ മുന്ന് വാക്കുകൾ .സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയെന് വരില്ല പക്ഷെ .മനസിലാകും .

കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്റെ കൂടെ മാതൃഭാഷ കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന കാലം വരും . നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനം കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതം ആകും

English Pronunciation Malayalam English Pronunciation Malayalam English Pronunciation Malayalam
Mother മദര് Amma Push പുഷ് Thallu Sore സായര് Pulippu
Father ഫാദര് Achan Ok ഓകേ Sheri Sweet സ്വീട് Madhuram
Food ഫുഡ് bhakshanam Pain പേന് Vedhana Bitter ബിട്ടര് Kayippu
Water വാടര് Vellam Play പ്ലേ kalikku Wrong രാംഗ് Thettu
Eat ഈട് Kazhikku Sleep സ്ലീപ് uranju Who ഹൂ Aru
Drink ഡ്രിംക് Kudikku Say സേ parayu When വെന് Eppo
Toys ടായ്സ് Kalippattam Tell ടെല് parayu Where വേര് Evide
Smile സ്മൈല് Chirikku Silent സൈലെംട് mindathe What വാട് Enth
Laugh ലാഫ് Chirikku Relax രില്യാക്സ് Vishramikku Morning മാര്നിംഗ് Ravile
Stand സ്റ്റാന്‍റ്‌ Nikku Hand ഹാന്‍ഡ് Kay Evening ഈവ്നിംഗ് Vayikunneram
Sit സീറ്റ് Irikku Leg ലെഗ് Kal Noon നൂന് Ucha
Go ഗോ Poku Eye Kannu Night നൈട് Rathri
Come കമ് Varu Mouth മൌത്ത് Vay Money മനീ Paisa
Here ഹിയര് Ivide Face ഫേസ് Mugham Please പ്ലീസ് Dhayavayi
There തേരെ Avide Hair ഹേര് Mudi Thanks താങ്ക്സ് Nandhi
Run രന് Odu Body ബാഡീ Shareeram Hello ഹെലോ
Walk വാക് Nadakku Ear ഇയര് Chevi Light ലൈട് Pakal
Step സ്റ്റെപ് Padi(Padikal) Hear ഹിയര് Kekku Dark ഡാര്ക് Irunda
Slow സ്ലോ Pathukke Voice വായ്സ് Shabdham Fear ഫിയര് Pedi
Fast ഫാസ്റ്റ് Vegham Vegetable വെജിടെബല് Pachakkari Make മേക് Udakku
Back ബ്യാക് Pirake Fruit ഫ്രൂട് Pazham Break ബ്രേക് Potti
Stop സ്റ്റോപ് Nikku Medicine മെഡിസിന് Marunnu Front ഫ്രംട് Munne
Up അപ് Mele Hungry ഹംഗ്രീ Vishapp Hide ഹൈഡ് Olippikku
Down ഡൌന് Thazhe Thirsty ഥര്സ്ടീ Dhaham Chance ചാന്സ് Avasaram
See സീ Nokku Home ഹോമ് Veedu Search സര്ച് Anyoshikku
Show ശോ Kanikku Room രൂമ് Muri Big ബിഗ് Valuthu
Give ഗിവ് Tharu Bed ബെഡ് Kattil Small സ്മാല് Cheruthu
Want വാംട് Veno Bath ബാത്‌ Kuli You യൂ Ne
Take ടേക് Edukku Toilet ടായ്ലെട് Me മേ Njan
Leave ലീവ് Vidu\ Avadi Door ഡോര് Vathil I
Put പുട് idu Window വിംഡൊ Janal Brother ബ്രദര് Aniyan
Bring ബ്രിംഗ് KonduVaru Place പ്ലേസ് Sthalam Friend ഫ്രെംഡ് Kootukaran
This ഥിസ് ithu Park പാര്‍ക്‌ Park He ഹേ Avan
That ത്തത് athu Temple ടെംപല് Ambalam Her ഹേര്‍ Avalude
Yes എസ് athe God ഗോഡ് Daivam Him ഹിമ് Avane
No നോ alla Prayer പ്രേയര് Prarthana His ഹിസ്‌ Avanude
Listen ലിസന് shredikku Market മാര്കെട് Chantha My മൈ Ente
Watch വാച് kanu Fire ഫൈയര് Theey She ശേ Aval
Dance ഡ്യാന്സ് Nrutham Rain രേന് Mazha Sister സിസ്ടര് Aniyathi
Enjoy എന്‍ചോയ്‌ Aaswathikku Air ഏര് Vayu Us അസ് Njanjal
Do ഡോ cheyu Name ണമെ Peru Your യുവര് Ninjalude
Noise നായ്സ് shabdam Good ഗുഡ് Nallathu Boy ബോയ് Aankutty
Look ലുക് nokku Bad ബാത്‌ Cheetha Safe സേഫ് Surakshitham
Cloth ക്ലാത് thuni Not നോട് Help ഹെല്പ് Sahayam
Sky സ്കൈ akasham Left ലെഫ്ട് Idath Girl ഗര്ല് Penkutty
Moon മൂന് Chandran Right രൈട് Valath One ഓനെ Onnu
Sun സുണ്‍ Sooryan Open ഓപന് Thurakku Two ടൂ Randu
Star സ്റ്റാര്‍ Nakshatram Close ക്ലോസ് Adakku Three ഥ്രീ Munnu
Bird ബര്ഡ് Pakshi Ok ഓകേ Sheri Four ഫോര് Nalu
Pain പേന് Vedhana Push പുഷ് Thallu Five ഫൈവ് Anchu
Taste ടേസ്ട് Ruchi

Kids English speaking course in Malayalam

Previous Next