Facebook Twitter Google Home

Home
Home
Home
Home

General English communication book in Malayalam.

Level - I

Lesson - 4

നിങ്ങൾ ഒറ്റപദം ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ആ പദങ്ങൾ കൂടിചേർത്ത വരികൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ആയിരിക്കും.അനേകം പഠനഗല്ക് ശേഷം , സംസാരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കുകളുടെ പട്ടികയാണ് തയ്യാറാക്കിയത്.വരികൾ ഓര്ക്കുക,പരിശീലിക്കുക,വരികൾ വായിക്കുക,ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കുക.

Malyalam Pronunciation English Malyalam Pronunciation English Malyalam Pronunciation English
Ennirunnalum ഈവന് ദോ Even though avarkku kodukku ഗിവ് ദെമ് give them oru pakshe മേ ബെ. May be.
njan vicharichu ഈ ഥാട് I thought ente book മൈ ബുക്/(?) my book/(?) nannayi cheythu വെല് ഡന്. Well done.
enik ariyam ഈ നോ I know ninte book യുവര് ബുക്/(?) your book/(?) ninalk ariyam യൂ നോ. You know.
eniyumilla നോട് ഏത് Not yet avante book ഹിസ്‌ ബുക്/(?) his book/(?) vayichu nokku ഗോ ഥ്രൂ Go through
ithuvare സോ ഫാര്‍ So far avalude book ഹേര്‍ ബുക്/(?) her book/(?) kanu വാച് ഔത്. Watch out.
daivame ഓ ഗോഡ് Oh God nammalude book അവര് ബുക്/(?) our book/(?) nere poku ഗോ സ്ട്ര്ൈങ്ത്‌ Go strainght
ithinidayil ഇന്‍ ബിട്വീന് In between avarude book ദെയര് ബുക്/(?) their book/(?) karyamakkanda നേവെര്‍ മൈംഡ്. Never mind.
pratheekshihapole ആസ് എക്സ്‌പെക്ടെഡ് As expected ninjalk nandhi താങ്ക് യൂ Thank you munnottu poku ഗോ അഹെഡ് Go ahead
theerchayayum ഓഫ് കോര്സ് Of course swantham veedu ഓന് ഹൌസ് Own House thirichu poku ഗോ ബ്യാക് Go back
ആബ്സൊല്യൂട്ലീ ഫൈന് Absolutely fine swantham naadu ഹോമ് ടൌന് Home town thirichu varu കമ് ബ്യാക്. Come back.
ethra ഹൌ മൂച്ച്‌? How much? arum നോ ബാഡീ No body pettann ഹരീ അപ്. Hurry up.
ethrayennam ഹൌ മഞ്ഞ്? How many? arenkilum ആഞ്ഞ് ബാഡീ Any Body mosham mosham ശേമ് ശേമ് Shame shame
athinal സോ ത്തത് So that arenkilum oralu ആഞ്ഞ് ഓനെ Any one ithu cheyyu ഡോ ഇത്‌. Do it.
athukondanu ത്തത്’സ് വൈ That’s why ariyilla ഡോന്‍'ട് നോ Don't know ithu sheriyanu ഇട്സ് ഓകേ. Its OK.
enne ozhivakku എക്സ്‌ക്ലൂഡ് മേ Exclude me ithu kazhiku ഹ്യാവ് ഇത്‌ Have it vishamikkathae ഡോന്‍'ട് വരീ Don't worry
njan ozhichu എക്സെപ്ട് മേ Except me കീപ് ചേംജ് Keep change Santhoshamayirunnalum ബെ ഹ്യാപീ Be happy
aanjikariku ആക്സെപ്ട് ഇത്‌. Accept it. janmana ബൈ ബര്ത് By birth Ithu polae ഇത്‌ സീമ്സ് It seems
visramikku ഹ്യാവ് റെസ്റ്റ് Have rest janichappo muthal സിന്സ് ബര്ത്       Since Birth ithu engnae ഇത്‌ ഈസ്‌. It is.
enne enuvadikku അലോ മേ Allow me enhtenkilum karanathal ബൈ ചാന്സ് By Chance athangnae ഇത്‌ വാസ്. It was.
ithuvare ടില് നൌ Till now ezhunekku ഗെറ്റ്‌ അപ് Get up ithu kandittu ഇത്‌ ലുക്സ് It looks
ethenkilum aasayam ആഞ്ഞ് ഐഡിയാ Any idea samayathu ഒന്‍ ടൈമ് On time Ethanu ഇത്‌ ഹാസ്‌ It has
oru asayavumilla നോ ഐഡിയാ No Idea sheriyaya samayam രൈട് ടൈമ് Right time Ithu Thurannalum ഓപന് ഇത്‌. Open it.
enthenkilum oru vazhi ആഞ്ഞ് ആല്ടര്‌നേട് Any alternate moshamaya manasthithi ചീപ് മെന്‌ട്യാലിടീ Cheap mentality Ithu Adachalum ക്ലോസ് ഇത്‌. Close it.
idavittulla divasam ആല്ടര്‌നേട് ഡേ Alternate day ivide varu കമ് ഹിയര് Come here ithu pachakam cheythalum കുക് ഇത്‌. Cook it.
ethenkilum vazhi ആഞ്ഞ് വേ Any way avide poku ഗോ തേരെ Go there ithu edukku ഗെറ്റ്‌ ഇത്‌. Get it.
aduthathenthanu വാട് നെക്സ്ട്? What next? pidikku ഹോല്ഡ് ഒന്‍ Hold on nalla sadhanam ഗുഡ് സ്ടഫ് Good stuff
ethu samayathum ആഞ്ഞ് ടൈമ് Any time samsarichathu prakaram ആസ് ഡിസ്കസ്ഡ് As discussed nalla pravarthi ഗുഡ് വര്ക് Good work
njan vicharikkunnu ഈ ഥിംക് I think enthokkeyundu വാട്'സ് അപ്? What's up? valare nandhi മഞ്ഞ് താങ്ക്സ് Many thanks
parishramam ഹാര്ഡ് വര്കിംഗ് Hard working sherikkum ഓ രിയലീ O really Ennae kurichu അബൌട് മേ About me
oru vazhiyumilla നോ വേ No way ennodu kshamikku എക്സ്‌ക്യൂസ് മേ Excuse me Vannalum കമ് ഒന്‍ Come on
oru preshnavumilla നോ പ്രാബ്ലമ് No problem pirannal ashamsakal ഹ്യാപീ ബര്ത്‌ഡേ Happy Birthday onnu eduthalum പിക് ഓനെ Pick one
enthukondilla വൈ നോട്? Why not? Diwali ashamsakal ഹ്യാപീ ദിവഴി/(?) Happy Diwali/(?) Athae ഓ എസ്. Oh yes.
ennodu parayu ടെല് മേ. Tell me. ennodu kshamikku പാര്ഡന് മേ Pardon me serikkum alla നോട് രിയലീ Not really
salyappedutharuthu ഡോന്‍'ട് ബാദര് Don't bother veendum varu കമ് അഗേന് Come again serikkum urappilla നോട് ശുവര് Not sure
kitti ഗാട് ഇത്‌. Got it. akathekku varu കമ് ഇന്‍ Come in urappanu എസ് ശുവര്. Yes sure.
athu vittekku ലീവ് ഇത്‌ Leave it kadannu poku ഗെറ്റ്‌ ലോസ്റ്റ്‌ Get lost ithu thamasa(kali) ഇട്സ് ഫുന്‍ Its fun
athu ozhivakku അവായ്ഡ് ഇത്‌. Avoid it. purathu poku ഗെറ്റ്‌ ഔത് Get out Seriyanu sir എസ് സര്. Yes Sir.
athu shredhikkanda ഇഗ്നോര് ഇത്‌. Ignore it. ethra vishamakaram ഹൌ സ്യാഡ് How sad shremikenda ഡോന്‍'ട് ട്രൈ. Don't try.
ക്യാരീ ഒന്‍. Carry on. ethu assambandham വാട് നാന്‌സെന്സ് What nonsense kazhikenda ഡോന്‍'ട് ഈട്. Don't eat.
അത്‌ മോസ്റ്റ് At most ethra maduppikkunna ഹൌ ഡിസ്ഗസ്ടിംഗ് How disgusting yethanu? വിച് ഓനെ? Which one?
atheyo ഈസ്‌ ഇത്‌? Is it? kshama kaividaruthu കീപ് പേശിയെന്സ് keep patience yethu divasam? വിച് ഡേ? Which day?
sookshikku ടേക് കേര് Take care vere onnumilla നതിംഗ് എല്സ് Nothing else Aaaru cheythu? ഹൂ ദീത്? Who did?
vere enthenkilum എനിതിംഗ് എല്സ് Anything else ethenkilum purogathi undo? ആഞ്ഞ് പ്രോഗ്രെസ്? Any progress? Eppol? വെന് ദീത്? When did?
enne sahayikku ഹെല്പ് മേ. Help me. ethenkilum abivruthi undo? ആഞ്ഞ് ഇംപ്രൂവ്മെംട്? Any Improvement? Yethra pettannu? ഹൌ സൂന്? How soon?
kurachu ലിട്ല് ബീറ്റ് Little bit ella soubhagyanjalum nerunnu ഗുഡ് ലക് Good luck Njaan kasadachu ഈ പേഡ്. I paid.
enik tharu ഗിവ് മേ give me ethra vishamakaram സോ സ്യാഡ് So sad Divasam muzhuvanum ഹോല് ഡേ. Whole day.
ഗിവ് യൂ give you pinne kanam സീ യൂ See you Raathri muzhuvanum ഹോല് നൈട്. Whole night.
avanu kodukku ഗിവ് ഹിമ് give him ethra nallathu സോ ഗുഡ് So good avathi eduthalum ടേക് ഓഫ്ഫ്. Take off.
avalkku kodukku ഗിവ് ഹേര്‍ give her ethra nallathu സോ നൈസ്. So nice. Hajarakunna samayam രിപോര്ടിംഗ് ടൈമ്. Reporting time.
njanjalk tharu ഗിവ് അസ് give us athukondenthu? സോ വാട്? So what? avaru parayattae ലെട്സ് സേ. Lets say.
akathekku varu കമ് ഇന്‍ Come in valare pettannu വെരീ സൂന് Very soon moshamalla നോട് ബാത്‌ Not bad
marakkaruthu നേവെര്‍ ഫര്ഗെട് Never forget sookshikkuka ബെ കേര്ഫുല് Be careful munnottu poyalum ഗോ ഹെഡ് Go head
atheyo ഈസ്‌ ഇത്‌? Is it? thayyarayikkollu ബെ രെഡീ Be ready Ennae vishwasikku ട്രസ്ട് മേ Trust me
ജസ്ട് കമിംഗ് Just coming prethyekichonnumilla നതിംഗ് സ്പെശല് Nothing special Ithu eshtapettalum ലൈക് ഇത്‌ Like it
nandhi daivame താങ്ക് ഗോഡ് Thank god mindathe irikkuka കീപ് ക്വൈയെട് Keep quiet Vegam varu കമ് ഫാസ്റ്റ് Come fast
njan udeshichathu ഈ മീന് I mean ithu edukku ടേക് ഇത്‌ Take it Munnottu nokku ലുക് അഹെഡ് Look ahead
veruthe shredhikku ജസ്ട് ലിസന് Just listen oru vashathekku maru മൂവ് അസൈഡ് Move aside Veendum shremichalum ട്രൈ അഗേന് Try again
ithu mathi ഇട്സ് എനഫ് Its enough enthu sambavichu? വാട് ഹ്യാപംഡ്? What happened? Ithu njaananu ഇട്സ് മേ Its me
ennitu ആന്‍ഡ്‌ തേന്‍ And then ethu samayathum എവെരീ ടൈമ് Every time Ellam sheriyanu ആല് രൈട് All right
oru karyam ഓനെ തിങ് One thing randamathe karyam സെകെംഡ് തിങ് Second thing Veendum ആന്‍ഡ്‌ അഗേന് And again
oru pakshe മേ ബെ May be enthenkilum mattam undo? ആഞ്ഞ് ചേംജ് Any change enthenkilum vazhi ആഞ്ഞ് ചാന്സ് Any chance
ആഞ്ഞ് റിസ്ക്‌ Any risk enne sahayikku ഹെല്പ് മേ Help me Orikkalaum ella നോ നേവെര്‍ No never
purathu wait cheyu വേട് ഔട്‌സൈഡ് Wait outside dhayavayi kathu nilkku പ്ലീസ് വേട് Please wait

Top 100 most common sentences in Malayalam to speak English| How to learn English speaking by phrases in Malayalam?: Free online English lessons in Malayalam

Previous Next